Právo obchodných spoločností
Zakladanie všetkých foriem obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) vrátane obchodných spoločností na základe práva európskych spoločenstiev Kompletný právny servis v oblasti korporátnej agendy klienta (zmeny zapísaných údajov v Obchodnom registri, valné zhromaždenia spoločností, povinné ukladanie listín do Zbierky listín, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností atď.)
Zmluvné právo
Vypracovanie a posudzovanie obchodnoprávnych a občianskoprávnych zmlúv.
Pracovné právo
Komplexný právny servis v oblasti pracovného práva ako napríklad vypracovanie a posudzovanie pracovných zmlúv, skončení pracovného pomeru, zastupovanie na súdoch v pracovnoprávnych sporoch
Nehnuteľnosti
Komplexný právny servis v oblasti práva nenuteľností, najmä nadobúdania a prevodu nehnuteľností, právne poradenstvo pre developerov v oblasti realitných projektov.
Právo cenných papierov
Právne poradenstvo v oblasti práva cenných papierov (zmenky, dlhopisy, akcie), prevody cenných papierov, registrácie cenných papierov Centrálnym depozitárom cenných papierov alebo jeho členmi, zabezpečenie plnení z cenných papierov a zastupovanie v sporoch v súvislosti s cennými papiermi
Právo duševného vlastníctva
Komplexný právny servis v oblasti práva duševného vlastníctva a zastupovania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (prihlášky ochranných známok a patentov, medzinárodné zápisy ochranných známok, prevody práv duševného vlastníctva)
Hospodárska súťaž
Právne poradenstvo v oblasti ochrany hospodárskej súťaže (koncentrácie, dohody obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného postavenia) vrátane zastupovania klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.
Konkurzné právo
Komplexný právny servis v oblasti konkurzného práva najmä zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a posudzovanie právnych otázok týkajúcich sa konkurzu a reštrukturalizácie
Správne právo
Zastupovanie právnickych a fyzických osôb v správnom konaní pred správnymi orgánmi, vypracovanie podaní, návrhov a opravných prostriedkov v súvislosti so správnym konaním, vrátane preskúmávania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdom
Medzinárodné právo
Právne poradenstvo v oblasti medzinárodného práva najmä v oblasti medzinárodného práva súkromného.